Regulamin sklepu

Definicje

Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
Konsument – klient, który jest osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoba fizyczna, o której mowa w art. 22 Kodeksu cywilnego;
Konto – panel Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji, w którym Użytkownik może śledzić historię dokonanych przez niego Zamówień;
Kupujący – osoba korzystająca z Serwisu składająca Zamówienie na wybrane Szkolenie, Publikacje lub Inne produkty posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu będąca Konsumentem, osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą (w tym także osoba, o której mowa w art. 576 Kodeksu cywilnego), osobą prawna lub jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną;
Szkolenia / Usługa cyfrowa – Dostępne do Zamówienia w Serwisie usługi szkoleniowe w formie szkoleń odbywających się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. bez jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu i czasie bądź fizycznie w miejscu ustalonym między stronami; realizowane na warunkach każdorazowo wskazywanych w opisie danej usługi, których termin wskazany jest w opisie danego Szkolenia lub ustalany indywidualnie między Kupującym a Sprzedającym;
Towar (w tym Publikacje) – Dostępne do Zamówienia w Serwisie książki w formie tradycyjnej lub elektronicznej;
Inne produkty – Dostępne do Zamówienia w Serwisie produkty inne niż Szkolenia i Publikacje;
Prawo konsumenckie  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
Serwis – Witryna internetowa dostępna pod adresem www.esigna.pl umożliwiająca zakup Szkoleń, Publikacji lub Innych produktów, a także zapoznanie się z informacjami na temat działalności Usługodawcy;
Sprzedający /Usługodawca –  ESIGNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-081), ul. Królewska 65a/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000917756, posiadająca numer NIP: 6772467505, numer REGON: 389743596;
Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu UŚUDE) przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem Serwisu;
Urządzenie –  urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu (np. komputer stacjonarny, laptop, smartfon, tablet), posiadające dostęp do Sieci Internet oraz aktualnej wersji przeglądarki internetowej;
Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu jako Konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonała rejestracji w Serwisie;
UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 
Zamówienie – Oferta dotycząca zakupu wybranego Szkolenia, Publikacji lub Innego produktu złożona przez Kupującego z wykorzystaniem formularza dostępnego w Sklepie;

§
1 Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzony jest przez Sprzedającego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
2. Regulamin stanowi także regulamin w rozumieniu UŚUDE. Dokument określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Usług dostępnych w Serwisie oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Regulamin określa również odpowiedzialność Usługodawcy w zakresie świadczonych Usług.
3. W zakresie w jakim Regulamin reguluje kwestie praw Konsumentów, postanowienia te tyczą się wyłącznie tej grupy osób, a nadto osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, o czynność ta nie posiada dla nich charakteru zawodowego.
4. Regulamin określa w szczególności:

1) zasady składania Zamówień i dokonywania transakcji;
2) rodzaje i zakres Usług;
3) warunki świadczenia Usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
4) kwestie dotyczące zakazu dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym;
5) tryb postępowania reklamacyjnego;
6) warunki zawierania i rozwiązywania umów dotyczących Usług oraz zakupu Szkoleń, Publikacji oraz Innych produktów.

5. Regulamin jest dostępny w Serwisie przed zawarciem umowy nieodpłatnie (pod adresem: biuro@esigna.pl), w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie – w każdym czasie.
6. Dostęp i korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Odpłatne jest składanie Zamówień na Szkolenia, Publikacje i Inne produkty.
7. Dostęp do składania Zamówień nie wymaga zakładania konta użytkownika. Serwis przewiduje jednak taką Usługę.
8. Serwis wykorzystuje pliki „cookie”, o czym Użytkownik jest informowany wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową Serwisu. Jeżeli Użytkownik akceptuje ich stosowanie, klika „Wyrażam zgodę”. Użytkownik ma możliwość dostosować swoje preferencje poprzez przejście do „preferencji”, swoje ustawienia może też zmienić w każdym czasie poprzez kliknięcie na przycisk przypięty do prawej strony okna przeglądarki „polityka cookies”, po kliknięciu którego Użytkownikowi otworzy się pop-up do zarządzania preferencjami plików cookie. Użytkownik może też w każdym czasie wyłączyć stosowanie plików cookie z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje, w tym dotyczące celów i funkcji stosowania przez Serwis plików cookie znajdują się w Polityce prywatności znajdującej się w Serwisie pod następującym adresem: https://esigna.pl/wp-content/uploads/2022/10/21.10.2022_ESIGNA_Polityka-prywatnosci-i-cookie.pdf.
9. Dostęp do Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

1) dostęp do sieci Internet;
2) dostęp do aktualnej wersji przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari);
3) dostęp do sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Sieci Internet i przeglądarki internetowej;
4) w przypadku chęci rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

10. Dostarczanie Produktów cyfrowych (co obejmuje również dostarczanie treści cyfrowych) odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem Sieci Internet.
11. Sprzedający publikuje na Stronie Sklepu, na podstronie danego Towaru, przy aktualnej cenie, najniższą cenę Towaru, która obowiązywała na dany Towar w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki ceny. Jeżeli dany Towar są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
12. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronach informacje była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu i Usług w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
3. Zabronione jest w szczególności:

1) podawanie nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych;
2) rozpowszechnianie nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści zamieszczonych w Serwisie;
3) dostarczanie treści o charakterze naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
4) uzyskanie nielegalnego dostępu oraz kontroli do infrastruktury sieci lub serwerów znajdujących się w sieci Internetu, nienależących do Użytkownika;
5) prowadzenie niezgodnej z prawem działalności za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu;
6) publikowanie oraz przesyłanie treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich.

4. Sprzedający informuje o występowaniu typowego zagrożenia w związku z korzystaniem z Usług objętych niniejszym dokumentem, które wynika z faktu wykorzystania do świadczenia usługi sieci Internet. Zaleca się podjęcie po stronie Kupujących właściwych działań mających na celu minimalizację zagrożenia (np. przez stosowania odpowiednich zabezpieczeń antywirusowych i mających na celu ochronę korzystania z sieci Internet). Sprzedający ze swojej strony stosuje zabezpieczenia umożliwiające korzystanie z Usług w sposób mający na celu uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostęp do treści świadczonych usług za pośrednictwem Serwisu.
5. Do Usług zalicza się możliwość zapoznania się z treścią Serwisu i wyszukiwania treści w nim zamieszczonych, Konto użytkownika, formularz Zamówienia (oferty) na zakup wybranego Szkolenia, Publikacji lub Innego produktu.
6. Zapoznanie się z treścią Serwisu i wyszukiwania treści w nim zamieszczonych, trwa przez czas przebywania przez Użytkownika w Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z tej Usługi poprzez zakończenie korzystania z Serwisu.
7. Założenia i korzystania z Konta użytkownika trwa od momentu jego założenia zgodnie z instrukcjami i komunikatami wyświetlanymi w Serwisie do czasu rezygnacji przez Użytkownika z Konta. Użytkownik może w każdy czasie zrezygnować z Usługi założenia i korzystania z Konta użytkownika przez zgłoszenie tego w formie oświadczenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy Sprzedającego: biuro@esigna.pl, wraz ze wskazaniem adresu mailowego, z którego dokonana była rejestracja w Serwisie. 
8. Skorzystanie z formularza Zamówienia trwa od momentu przez Użytkownika interesującego go Szkolenia, Publikacji lub Innego produktu, co dokonuje z poziomu podstrony Serwisu https://esigna.pl/sklep/ spośród prezentowanych tam pozycji. Wyboru dokonuje się poprzez kliknięcie w kafelku dotyczącym danego Szkolenia, Publikacji lub Innego produktu w przycisk „Dodaj do zamówienia” lub poprzez kliknięcie przycisku o takiej samej nazwie, bezpośrednio z podstrony danego produktu. Po wykonaniu wskazanych czynności, Użytkownik w celu finalizacji Zamówienia powinien kliknąć przycisk „koszyk” dostępny w prawym górny rogu Serwisu lub przycisk „Zobacz zamówienie”, który wyświetla się Użytkownikowi po dodaniu wybranej pozycji poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj do zamówienia”. W następnej kolejności Użytkownik przeniesiony zostaje do widoku zawierającego wykaz Szkoleń, Publikacji i Innych produktów objętych Zamówieniem Użytkownika. Korzystając z tego formularza Użytkownik może wybrać preferowaną przez niego formę dostawy (która może się różnić w zależności od charakteru Szkolenia, Publikacji lub Innego produktu) oraz dokonać przeliczenia ceny z uwzględnieniem kosztów ewentualnej wysyłki. Ponadto w formularzu tym Użytkownik ma możliwość wprowadzenia kodu kuponu rabatowego uprawniającego go do otrzymania zniżki na Zamówienie (pod warunkiem udzielenia rabatu w postaci kodu przez Sprzedającego). Kolejnym krokiem jest kliknięcie w przycisk „Przejdź do płatności” i wypełnienie pozycji formularza zgodnie z widniejącymi opisami poszczególnych pól oraz (ewentualnie) zaktualizowanie dostępnej formy wysyłki. Ostatnim krokiem jest wybór metody płatności spośród proponowanych przez Sprzedającego.
9. Po dokonaniu czynności opisanych w ustępie poprzedzającym Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, a następnie zaznaczyć checkbox o treści „Zapoznałem się z treścią regulaminu sklepu i zasad dotyczących przetwarzania danych i akceptuję treść tych dokumentów” potwierdzającego akceptację regulaminu i zaznajomienie się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych przez Sprzedającego, a następnie kliknąć w przycisk „zamawiam i płacę” na końcu formularza Zamówienia.
10. W zakresie Usługi formularza Zamówienia (oferty), do czasu jej złożenia zgodnie z § 4 Kupujący może zrezygnować przez porzucenie procesu składania Zamówienia (oferty) do ostatniego kroku tj. przed kliknięciem w przycisk „zamawiam i płacę”.
11. Szkolenia odbywają się w terminach wskazanych w opisie danego Szkolenia. W razie braku wskazanej daty odbycia Szkolenia, odbywają się one po indywidualnym ustaleniu terminu między Kupującym a Sprzedającym.

§ 3 Zasady zakładania i korzystania z Konta

1. Użytkownik może założyć i prowadzić Konto użytkownika w Serwisie.
2. Rejestracja Konta w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu co Użytkownik potwierdzi poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u, w którym oświadczy, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść.
3. W celu rejestracji Konta Użytkownik powinien wykonać procedurę przewidzianą w Serwisie, która dostępna jest pod adresem: esigna.pl/moje-konto. 4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Konta w sposób zgodny z prawem oraz zasadami wynikającymi z Regulaminu, a w szczególności wskazanymi w § 2 ust. 2 i 3.
5. Konto w Serwisie umożliwia Użytkownikowi podgląd dotychczasowych Zamówień.

§
4 Zasady składania Zamówienia i zawarcie umowy

1. Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu składać Zamówienia na wybrane Szkolenie, Publikację lub Inny produkt z wykorzystaniem formularza Zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 7-9.
2. Do złożenia Zamówienia nie jest wymagane założenie Konta.
3. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w treści formularza Zamówienia.
4. Użytkownik przed złożeniem Zamówienia powinien zweryfikować poprawność wprowadzonych danych oraz zweryfikować czy formularz Zamówienia zawiera wybrane przez niego produkty/usługi.
5. Jeżeli wszystkie informacje się zgadzają Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i zaznaczyć checkbox „Zapoznałem się z treścią regulaminu sklepu i zasad dotyczących przetwarzania danych i akceptuję treść tych dokumentów”, następnie kliknąć w przycisk „ zamawiam i płacę” po kliknięciu którego zostanie przeniesiony do okna serwisu transakcyjnego w celu dokonania płatności online.
6. Po dokonaniu czynności, o których mowa w ustępach powyższych następuje złożenie Zamówienia.
7. Złożenie Zamówienia przez Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Sprzedający niezwłocznie dokona potwierdzenia otrzymania oferty i przyjęcia Zamówienia do realizacji, co dokonuje się w formie wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy Kupującego, który podany został na formularzu Zamówienia. Dokonanie przez Sprzedającego czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi akceptację warunków oferty Kupującego oraz zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
8. Brak zapłaty w ciągu dwóch dni roboczych przez Kupującego z wykorzystaniem wybranej metody płatności powoduje, że umowa sprzedaży nie zostanie zawarta, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane.
9. Treść zawartej umowy sprzedaży jest utrwalona, zabezpieczona oraz udostępniona Kupującemu poprzez przesłanie jej w wiadomości Sprzedającego do Kupującego, o której mowa w zdaniu pierwszym.

§ 5 Ceny i płatność
1. Szczegółowe informacje o cenach Szkoleń, Publikacji i Innych produktów prezentowane są przy poszczególnych pozycjach udostępnionych w sklepie dostępnym w Serwisie.
2. Ceny widniejące w serwisie stanowią kwoty brutto i wyrażone są w walucie polskiej (PLN).
3. Sprzedający zapewnia możliwość dokonywania płatności z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów transakcyjnych, które każdorazowo wyświetlają się Użytkownikowi w formularzu Zamówienia, powyżej przycisku „Kupuję i płacę”. 4. W razie konieczności zwrotu należności, Sprzedający dokona ich w ten sam sposób w jaki nastąpiła płatność.


§ 6 Zgłaszanie naruszeń

1. Użytkownik oraz inne osoby mogą zgłaszać naruszenia praw autorskich, dóbr osobistych i inne, które zostały przez nie zauważone w Serwisie.
2. Zgłoszenia można dokonać przesyłając wiadomość mailową opisującą okoliczności potwierdzające naruszenie na adres: biuro@esigna.pl.
3. Sprzedający przeprowadzi postępowanie wyjaśniające w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz poinformuje osobę zgłaszającą naruszenie o poczynionych ustaleniach.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego może odstąpić bez podania przyczyny od umowy zawartej na odległość w zakresie Usług oraz dokonanych Zamówień w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w art. 38 Prawa konsumenckiego.
2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć w następujący sposób:

1) przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy,
2) przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: biuro@esigna.pl.

3. W celu złożenia oświadczenia odstąpieniu można skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Stosowanie załączonego wzoru nie jest obowiązkowe.
4. W przypadku złożenia przez Kupującego skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę której dotyczy oświadczenie uważa się za niezawartą.
5. Prawo do odstąpienia nie przysługuje od umowy o dostarczenie treści cyfrowych (Szkolenia/Produkt cyfrowy) niedostarczany na nośniku materialny, za które jest on zobowiązany do zapłaty ceny, jeśli Sprzedający rozpoczął świadczenia wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformował go przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 8 Zgodność z umową i reklamacje

UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE DO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI TOWARU NA KONSUMENTA
1. Towar jest zgodny z umową, w szczególności jeżeli jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował. 2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
4. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
6. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Kupujący (Konsument) został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru oraz Produktu cyfrowego odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
9. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
10. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
11. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWEJ
12. Produkt cyfrowy jest zgodny z umową, w szczególności jeżeli jego:

1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
13. Ponadto Produkt cyfrowy, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
3) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
4) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produktu cyfrowego oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

5) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
6) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu cyfrowego z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 15 powyżej, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu cyfrowego odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 15 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu cyfrowego.
15. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu cyfrowego z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
16. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Produktu cyfrowego dostarczanego w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
17. Domniemania określone w ustępach nie mają zastosowania, jeżeli:

1) środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
2) konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu cyfrowego z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 13 powyżej, jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Kupujący (Konsument) został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru oraz Produktu cyfrowego odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 13 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu cyfrowego.
19. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu cyfrowego z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
20. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu cyfrowego z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
21. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

REKLAMACJE
22. Reklamację dotyczącą świadczonych Usług należy złożyć na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy: biuro@esigna.pl.
23. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę jej wystąpienia), dane identyfikujące Kupującego (w tym jego dane teleadresowe) składającego reklamację, oraz żądanie w związku z zaistniałą wadą.
24. Reklamacje zakupionych towarów rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 28 stycznia 2020 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
25. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa (Produkt cyfrowy) są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
26. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
27. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru/Produktu cyfrowego oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
28. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar/ podlegający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
29. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony. 30. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
3) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w punktach powyżej;
5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

31. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) przedsiębiorca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
3) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

32. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru/Produktu cyfrowego niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.
33. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
34. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru/Produktu cyfrowego z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
35. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
36. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.
37. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
38. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
39. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ustępów powyższych.
40. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z umową można składać w:

1) osobiście pod adresem: ul. Urzędnicza 20, 30-048 Kraków;
2) pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy;
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy biuro@esigna.pl.

41. W formie kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu + 48 504 496 645.
42. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. Klient może na bieżąco dowiadywać się o statusie reklamowanego produktu kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem adresu: biuro@esigna.pl lub pod numerem telefonu + 48 504 496 645.

§ 9 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną̨, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę mogą zostać zakończone polubownie, np. w drodze postępowania:

1) w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, które jest wszczynane na wniosek wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 z późn. zm.) na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1014);
2) przed stałymi sądami polubownymi przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1063, z późn. zm.), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1356); sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę

§ 10 Postanowienia końcowe
1. Treści prezentowane w Serwisie, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz winny być traktowane jako zaproszenie do składania ofert.
2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych.
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie opublikowania w Serwisie.
4. Sprzedający ma prawo zmiany z ważnych powodów niniejszego Regulaminu w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, w szczególności w razie zmian przepisów prawa lub wykorzystywanych przez Serwis technologii.
5. W stosunku do umów zawartych przed zmianą Regulaminu zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu aktualne na dzień zawarcia Umowy. Wszystkie wersje Regulaminu będą dostępne w Serwisie.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.02.2023 r.
Załącznik do Regulaminu – Pouczenie o prawie do odstąpienia i formularz odstąpienia od umowy
1. Konsument lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Usługodawca zapewnia możliwość porozumiewania się w tym zakresie w następujący sposób:

1) przesyłając pocztą oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres Usługodawcy;
2) przesyłając do Usługodawcy drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: biuro@esigna.pl. Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza do odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem, wskazanym w ust. 1 powyżej.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Konsument lub osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 38a Prawach konsumenckiego, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od momentu zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

→ Formularz zwrotu